Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / نقاط يوان yuan source

نقاط يوان yuan source

نقاط يوان جايگاههاي چي ارگانهاي زانگ – فو ميباشند .

مريدينها و شاخه هاي آنها از اين نقاط عبور كرده و با هم در مي آميزند .

A-B-Yin-source-points-C-D-Yang-source-points.png

در مريدينهاي یین نقاط يوان با نقاط shu يكي بوده اما در مريدينهاي يانگ اين دو نقطه از هم جدا ميباشند .
نقاط يوان در ناحيه مچ دست و مچ پا قرار دارند .

11

به لحاظ تشخيص و درمان بيماريها ، نقاط يوان از جايگاه مهم و بزرگي برخوردار ميباشند .

نقطه يوان مريدين ريه : lu9
نقطه يوان مريدين پريكارديوم : pc7
نقطه يوان مريدين قلب : H7
نقطه يوان مريدين طحال : sp3
نقطه يوان مريدين كبد : Liv3
نقطه يوان مريدين كليه : k3
نقطه يوان مريدين روده بزرگ : Li4
نقطه يوان مريدين سان جيائو : TE4
نقطه يوان مريدين روده كوچك : SI4
نقطه يوان مريدين معده : St42
نقطه يوان مريدين كيسه صفرا : GB 40
نقطه يوان مريدين مثانه : BL64

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …