Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / نقاط خو-سي The Lower He sea Points

نقاط خو-سي The Lower He sea Points

هر شش نقطه خو-سي پائيني در اندام هاي حركتي پايين و يا پاها در جائي قرار دارند كه چي مريدينها يا ارگانهاي فو مربوطه يكي مي شوند . از اين نقاط در درمان بيماريهاي ارگان هاي فو بيشتر استفاده ميشود.

12gh

براي مثال بيماريهاي روده بزرگ با نقطه خو-سي مربوطه ST37 درمان ميشود و يا از نقطه خو – سي پاييني ST39 در درمان بيماريهاي روده كوچك استفاده مي شود.

نقاط خو – پایینی ارگانهای فو  The Lower He sea Points of Six Fu Organs :

cardimage_1

شش ارگان فو :

نقطه خو پایینی مریدین معده : St36   – مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین روده بزرگ : St3مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین روده کوچک : St3مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین انرژی سه گانه یا سان جیایو : BL3مریدین تای یانگ  – پا

نقطه خو پایینی مریدین مثانه : BL40  مریدین تای یانگ  – پا

نقطه خو پایینی مریدین کیسه صفرا : GB34  مریدین شایو یانگ  – پا

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …