Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / نقاط طب سوزنی بدن با اثر درمانی ویژه

نقاط طب سوزنی بدن با اثر درمانی ویژه

در طب سنتی چین، مریدینها کانال حمل و نقل برای مواد اساسی مایعات چی، خون، و بدن فراهم می کند.

جریان چی در مریدینها تمرکز داره در مناطق خاصی از سطح پوست.

این مناطق، بسیار کوچک هستند، و به عنوان “نقاط” شناخته شده است.

در مجموع ۳۶۱ نقطه در امتداد چهارده کانال انرژی اصلی وجود دارد.هر نقطه متعلق به یک مریدین خاص و متصل به یک ارگان مربوطه است.

اضافه بر این نقاط ، بسیاری نقاط دردناک یا آه شی و نقاط فوق العاده ای که به هیچ یک از ۱۴ کانال انرژی تعلق ندارد اما اثرات درمانی ویژه ای برای برخی از بیماری دارند وجود دارد.

هنگام استفاده از طب سوزنی و موکسا درمانی در درمان بالینی، ضروری است که موقعیت ها و مکانها را بشناسید .

در طول چهارده کانالهای انرژی اصلی، برخی از نقاط روابط قطعی با اندام های داخلی دارند که خواص درمانی دارند.

همانطور که این نقاط اثرات مختلف دارند طب سوزنی باستان خواص مشترک آنها را که در هنگام استفاده از طب سوزنی و

موکسا گذاری برای درمان ضروری است را خلاصه کرده است.

گروه پنج نقطه انتقال

منظور از ٥ نقطه انتقال ٥ نقطه مخصوص بنام هاي خوب ،بهار،جريان،رودخانه و دريا است.

هركدام از مريدين هاي ١٢ گانه شامل گروهي از اين نقاط ميباشند و حدود٦٠ نقطه در قسمت پاييني زانوها و ارنجها قرار دارند

5point3

مردم عهد باستان از انجا كه جريان چي جاري در مريدين ها را مانند جريان اب در طبيعت ميپنداشتند بر اين اساس نامهايي به اين نقاط نسبت ميدادند

اين نقاط از انجا كه ارتباط بين محيط داخل و خارج بدن را برقرار ميكنند اهميت خاصي دارند و تحريك انها ميتواند بصورت فعالانه

اي جريان چي را داخل مريدين ها فعال كند و كار ارگانهاي مرتبط را تنظيم نمايند انها اغلب در بيماريهاي ارگانهاي داخلي و ناحيه سر بكار ميروند

5point4

نقطه خوب Well point: : منبعي از انرژي مريدين ميباشد كه ارتباط بين انرژي مريدين و خون را برقرار ميكند اين نقاط هميشه

در موارد اورژانسي و احياء استفاده ميشود انها براي كاهش درد و التهاب استفاده ميشوند.

نقاط Well Point در مریدینهای یین : 

LU11 / K1 / Liv1 / H9 / Sp1 / Pc9

نقاط Well Point در مریدینهای یانگ : 

Li1 / Bl67 / Gb44 / Si1 / St45 / Sj1

نقطه بهار Spring point : به جريان كوچكي اشاره دارد كه جهت كاهش دما استفاده ميشود

نقاط Spring point در مریدینهای یین : 

LU10 / K2 / Liv2 / H8 / Sp2 / Pc8

نقاط Spring point در مریدینهای یانگ : 

Li2 / Bl66 / Gb43 / Si2 / St42 / Sj2

نقطه جريان Stream point : با تحريك اين نقطه انرژي از مناطق سطحي به مناطق عمقي تر انتقال ميابد و سبب ميشود

انرژي در آن مناطق زيادتر شود اين نقاط در كاهش درد مفاصل و سنگینی عمومي بخاطر تجمع رطوبت استفاده ميشود.

نقاط Stream point در مریدینهای یین : 

LU9 / K3 / Liv3 / H7 / Sp3 / Pc7

نقاط Stream point در مریدینهای یانگ : 

Li3 / Bl65 / Gb41 / Si3 / St43 / Sj3

نقطه رودخانه River point :  به محلي از مريدين اشاره دارد كه در انجا جريان چي به ارامي جريان دارد و اين نقاط براي بيماريهايي كه يك  عامل بيماري زاي خارجي مسبب ان ميباشد و يا در شرايطي مانند سرفه و يا آسم بكار ميروند.

نقاط River point در مریدینهای یین : 

LU8 / K7 / Liv4 / H4 / Sp5 / Pc5

نقاط River point در مریدینهای یانگ : 

Li5 / Bl60 / Gb38 / Si5 / St41 / Sj6

نقطه دريا Sea point : نقطه تلاقي جريان مريدين و ارگان هدف ميباشد و از اين نقطه ورود انرژي به ارگان موردنظر شروع ميشود
نقاط Sea point در مریدینهای یین : 

LU5 / K10 / Liv8 / H3 / Sp9 / Pc3

نقاط Sea point در مریدینهای یانگ : 

Li11 / Bl40 / Gb34 / Si8 / St36 / Sj10

نقاط اكوپانچر اكثرا براي بي نظمي هاي ٦ ارگان يانگ هستند وقتي كه جريان چي در داخل انها غير طبيعي ميباشد و علائمي مانند استفراغ اسهال سرگيجه و حس سنگيني در سر ايجاد ميشود.

جدول پنج نقطه انتقال در ۶ کانالهای انرژی یین به طور منظم

5point1

جدول پنج نقطه انتقال در ۶ کانالهای انرژی یانگ به طور منظم

5point2

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …