Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / خصوصایت یین Yin و یانگ Yang

خصوصایت یین Yin و یانگ Yang

با شرح چگونگی ارتباط همه چیز با جهان و به یکدیگر، نظریه یین یانگ ایجاد یک روند تفکر پویا است که می تواند در زندگی روزمره بکار گرفته شود.

۱- Yin and Yang oppose each other ( یین و یانگ مخالف با یکدیگر )

yin1

تئوري يين و يانگ معتقد است كه هر چيزي دو جنبه دارد ، يين و يانگ.

دو جنبه متقابل و کنترلی هر یک بر دیگر برای نگه داشتن حالت ماندگار از تعادل پویا. برای مثال گرما میتواند سرما را دفع کند در حالیکه سرما میتواند حرارت را کاهش دهد. اگر گرما به اندازه کافی نباشد سرد خواهد شد و بالعکس.

مثال دیگر توابع فیزیولوژیکی در بدن ما است. هر دو توابع تحریکی (یانگ) و مهاری (یین) متقابلا در تعادل کنترل شده هستند.

اگر تعادل پویا مختل شود، که یکی از جنبه ها بیش از حد شود، مشکلات سلامتی رخ خواهد داد.

این روند تعامل متقابل و محدودیت عملکرد همه چیز در جهان است.

۲- Yin and Yang mutually create and depend on each other ( یین و یانگ متقابلا ایجاد و بهم وابسته هستند )

yin2

یین و یانگ متقابلا به یکدیگر وابسته هستند و با هم کلیات را در برمیگیرند و آنها نمیتوانند بدون یکدیگر و به تنهایی وجود داشته باشند.آنها برای تعریف به یکدیگر بستگی دارند.
به طور مثال:توقف گرما یا یانگ وجود خواهد داشت اگر چیز سرد مانندی مانند یین وجود نداشته باشد. بدون درک سرما و گرما تنها یک درجه حرارت وجود دارد.
ارتفاع یا افزایش یانگ را نمیتوان اندازه گیری کرد مگر نقطه کم مرجعی به نام یین وجود داشته باشد،در غیر این صورت همه چیز در یک سطح میباشد. علاوه بر این مقایسه بین یین و یانگ نسبی میباشد.
برای مثال:گرمای مرطوب، ناشی از رطوبت زیاد از حد و سرمای خون یا یین است که گرمای یانگ آن را به بخار تبدیل کرده و حالت Heat damp یا گرمای مرطوب ایجاد میشود.
در طول روز یین یا خون با یانگ مرتبط میباشد که در هنگام بعد از ظهر نسبت به صبح یین یا خون گرمتر میشود که حالت Heat damp یا همان گرمای مرطوب ایجاد میشود.
با توجه به نظریه یین و یانگ فعالیت های روزمره نتیجه تعامل ارگانها و فیزیک بدن ما و وضعیت فیزیولوژی آن میباشد.
انرژی یا همان یانگ موجب فعالیت فیزیکی بدن میشود و یین موجب تغذیه ارگانها و فیزیک بدن ما شده و توسط یانگ به حرکت درمی آید. یین و یانگ برای رسیدن به حالت تعادل فیزیکی و فیزیولوژی بدن یا همان انرژی و خون به هم وابسطه هستند.

۳-Yin and Yang change and grow in a cyclic and balanced manner (توسعه و رشد یین و يانگ بصورت گردشي و شيوه تعادلي ميباشد)

yin3

یین و يانگ بواسطه يك تعامل متقابل به تعادل ميرسند اين تعادل بصورت ايستا و مطلق نميباشد بلكه در يك دامنه و حد مشخصي سير ميكند در زمان مشخص كه یین افزايش مي يابد یانگ كاهش می یابد و در زماني ديگر برعكس اين اتفاق تكرار ميشود .

تغييرات فصول نمادي از اين مفهوم ميباشد تغيير فصل از زمستان به بهار و تابستان سبب مي شود هوا از سرد به گرم تغيير يابد و در اين راستا يانگ توسعه ميابد و یین كاهش می یابد و در حالتي ديگر وقتي تغيير فصول از تابستان به سمت پاييز و زمستان تغيير می یابد هوا از گرما به سرما تغيير می یابد و به تعاقب ان یین افزايش و يانگ كاهش ميابد و اين هارموني بين یین و يانگ را در تغییر فصول ميتوان ديد.

۴- Yin and Yang transform into each other ( یین و یانگ به یکدیگر تبدیل میشوند )

yin4

وقتي يك حنبه رو به تشدید ميرود جنبه ديگر رو به كاستي ميگذارد اين تغيير شكل ناگهاني هميشه در يك موقعيت خاص اتفاق ميافتد به عنوان مثال وقتي تابستان به گرمترين روز خود ميرسد يعني زماني كه يانگ حداكثر است هوا به روشي معكوس شروع ميكند به تغيير كردن و بجاي اين كه گرمتر شود شروع ميكند به خنك شدن و وقتي زمستان به سردترين روز خود ميرسد يعني زماني كه یین حداكثر است هوا در جهتي معكوس شروع به گرمتر شدن ميكند اين تغيير حالات منشاء همه تغييرات الگوهاي یین و يانگ در بدن ميباشد كه سبب ميشود یین و يانگ تحت تابعي از عوامل تحريكي و مهاري به همديگر تغيير شكل دهند.

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …