Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / ارگانهای زانگ Zang

ارگانهای زانگ Zang

ارگانهای زانگ و فو نامهایی برای ارگانهای داخلی بدن میباشند که به تعداد ۶ ارگان zang  با نامهای قلب – کبد- طحال – ریه – کلیه و غشا خارجی قلب ( پریکارد ) است که عملکرد فیزیولوژیکی اصلی آنها کنترل و ذخیره اساسی انرژی حیاتی چی Qi و خون و مایع بدن میباشد.

و ارگان Fu با نامهای روده کوچک , کیسه صفرا , معده , روده بزرگ , مثانه و سان جیایو وجود دارند که عملکرد اصلی آنها دریافت و هضم غذا , جذب مواد مغذی , انتقال و خارج کردن مواد زاید است .

tmc-ogans

  1. Zang organ Liver & Fu organ Gallbladder – Element: Wood, Sense: Eye, Manifest: Nails, Emotion: Anger, and Functions: Maintaining potency of Qi, Blood Storage & Maintain Qi flow. Emotional disturbances such as depression or anxiety cause liver dysfunction and liver problem causes emotional disturbances. Symptoms of liver hyperactive are insomnia, dizziness, and vertigo. Sign and symptoms of liver Qi stagnation are distending chest, hypochondria pain, depression, getting anger easily and indigestion. Symptoms of liver deficiency are numbness of the limbs and joints. Symptoms of liver heat are convulsion of the four limbs, and clenching of the teeth. Symptoms of liver yin & blood deficiency are eye dryness, blurred vision (or night blindness) and nail become soft, thin, crack and even deformed. Symptoms of liver wind heat are red, painful and swollen eyes.
  2. Zang organ Heart & Fu organ Small Intestine – Element: Fire, Sense: Tongue, Manifest: Face, Tissue: Vessel, Emotion: Joy, and Functions: Dominate the vessels, blood circulation & house the mind. If the heart is strong, the pulse is regular & strong and the face will be rosy. When the heart Qi and blood is deficient, the pulse is weak and thread-pulse and again the face will be pale.
  3. Zang organ Spleen & Fu organ Stomach – Element: Earth, Sense: Mouth, Manifest: Lips, Tissue: Muscle, Emotion: Anxiety, and Functions: Govern digestion, absorb nutrients and produce Qi & blood. With normal Spleen function, there is a good appetite and taste. Symptoms of spleen Qi deficiency are anemia, abdominal distension, poor appetite, lassitude, loose stools, blood in stool, emaciation, uterine bleeding, malnutrition, weakness of muscles & limbs, pale lips, sticky tongue and poor taste.
  4. Zang organ Lungs & Fu organ Large Intestine – Element: Metal, Sense: Nose, Manifest: Throat, Tissue: Skin, Emotion: Sorrow, and Functions: Control Qi, respiration and distribution of blood & body fluid. Symptoms of lung Qi deficient are feeble speech, weak respiration, shortness of breath and general lassitude. If lung qi fails to descend and instead ascends, then the signs of stuffy chest, cough asthma, etc.
  5. Zang organ Kidney & Fu organ Urinary Bladder – Element: Water, Sense: Ears, Manifest: Head hair, Tissue: Bone, Emotion: Fear, and Functions: Stores essence, control reproduction & development, govern water metabolism, receive Qi, produce marrow, and produce blood. Kidney houses both yin (fluid – essence) and yang (warm – Qi) considering as the house of water and fire. Symptoms of kidney yin deficiency are 5-palm heat (heat in chest, palms and soles), afternoon fever, night sweats, male seminal emission and female sexual dysfunction. Symptoms of kidney yang deficiency are coldness, lumbar region pain, knee pain, cold limbs, male impotence and female infertility. Symptoms of kidney qi deficiency are tinnitus and or deafness. The blood and kidney Qi nourish the hair. Its luster or withering, density or scarcity, color and grasping are directly relate to the health of the kidney Qi.

هر کدام از ارگانهای Zang به طور داخلی و خارجی با یک ارگان Fu در ارتباط هستند که در عکس زیر میتوانید این ارتباط را ببینید:

1212191536453921074

ارگانهای زانگ Zang :

 ۱- قلب :

قلب واقع در ناحیه سینه ای و منتهی به روده کوچک است که به طور داخلی و خارجی با روده کوچک در ارتباط است ( هر ارگان زانگ با یک کانال متصل به یک ارگان فو میباشد این وضعیت را ارتباط داخلی و خارجی مینامند ) , قلب همچنین به داخل زبان باز میشود ( هر ارگان زانگ به داخل یک ارگان حسی که ارتباط نزدیک ساختاری یا فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی میان ارگانهای داخلی و ارگانهای حسی را نشان میدهد , باز میشود) پس میتوان زبان را آیینه قلب دانست که بسته به رنگ و شکل و طعم و … اختلالات قلب را تشخیص داد .

1212191536455238765

عملکردهای اصلی قلب کنترل خون رگها و محافظت از ذهن میباشد. از دیگر عملکردهای آن میتوان اداره فعالیتهای روحی و اعمال فیزیولوژیکی مغز همچون سر زندگی – هوشیاری – حافظه – تفکر و خواب را نام برد . همچنین بنا به گفته ای قلب بر رگها تسلط دارد و رگها از ذهن حمایت میکنند.

۲- کبد :

کبد واقع در سمت راست و مرتبط با کیسه صفرا است . کبد به داخل چشم باز شده و با کیسه صفرا ارتباط داخلی و خارجی بودن را دارد. و از عملکردهای اصلی آن میتوان , ذخیره خون – نگهداری جریان Qi و کنترل تاندونها را نام برد.

1212191536456732833

کبد کار تنظیم و ذخیره حجم خون در گردش را داد و در طول استراحت بخشی از خون در کبد باقیمانده تا در فعالیتهای شدید خون این مقدار خون آزاد شده و برای افزایش به حجم خون در گردش در مواقع ضروری و مورد نیاز اضافه گردد , همچنین کبد مرتبط با فعالیتهای احساسی به ویژه پریشانی و عصبانیت است که نشان از ضعف کبد میباشد. و این زمانی اتفاق می افتد که انرژی Qi را نتواند آزاد کند . یین و خون کبد تغذیه کننده تاندونها میباشند و کبد به داخل چشم باز میشود که ارتباط عمیقی با دید و حرکتهای چشم دارد.

۳- طحال :

طحال مرتبط با معده و با آن رابطه داخلی و خارجی بودن را دارد . همچنین به داخل دهان باز شده و عملکردهای اصلی آن هدایت , انتقال و تغییر شکل به این معنا که هضم و جذب غذا را انجام میدهد. و مسول کنترل خون و ماهیچه ها میباشد. از طرفی عملکردهای نرمال طحال برای داشتن اشتهای خوب – هضم و جذب خوب – تغذیه خوب و مایع انتقال نرمال خوب مورد نیاز است . به عنوان مثال اگر شما اشتهای خوبی داشته باشید لبهای شما قرمز و براق خواهند بود.

۴ – ریه :

ریه واقع در سینه و مرتبط با روده بزرگ است و به داخل بینی باز شده و ارتباط داخلی و خارجی بودن را با روده بزرگ داد . از عملکردهای آن میتواند حکمرانی Qi و کنترل تنفستنظیم آب عبوری و مسلط بر پوست و مو میباشد . ریه را میتوان حکمران بر عملکردهای حیاتی Qi در کل بدن نامید و بی مانعی در تنفس و یک احساس تازگی در بویاییتان را متیوانید از عملکرد خوب ریه ببینید.

۵- کلیه :

کلیه واقع در پهلوها و مرتبط با مثانه میباشد و با آن ارتباط داخلی و خارجی بودن را دارد . به داخل گوش باز شده و عملکردهای اصلی آن ذخیره مواد اساسی و حکمران تولید مثل انسانرشد و توسعه و همچنین محافظت از استخوان و خون سازی و تسلط بر مایع بدن و دریافت Qi را بر عهده دارد . عملکرد شنیداری وابسته به Qi کلیه است و عامل کری در افراد مسن نشانگر نقصان Qi کلیه است .

در سن ۱۴ سالگی برای زنان و ۱۶ سالگی برای مردان Qi کلیه شکفته میشود که آغاز آن برای زنان به شکل قاعدگی و برای مردان به شکل انتشار منی میباشد. وقتی که زنان به سن ۲۸ سالگی و مردان به حدودهای ۳۲ سالگی میرسند Qi کلیه به اوج میرسد و بدن رشد کرده و توسعه میابد که به اصطلاح گفته میشود به آغاز زندگی میرسیم . وقتی زنان به سن ۴۹ سالگی و مردان به سن ۶۴ سالگی میرسند Qi کلیه شروع به کاهش کرده و عملکرد تولید مثل به تدریج به پایان میرسد.

۶- غشا خارجی قلب ( پریکارد)

یک لایه اطراف قلب میباشد که با سان جیایو در ارتباط است و رابطه داخلی و خارجی بودن در مورد آن صدق میکند, از عملکردهای اصلی آن حمایت از قلب میباشد . در واقع این ارگان بیشتر به عنوان یک ارگان وابسته به قلب خوانده میشود تا به عنوان یک ارگان مستقل

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …