Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / حمله باد گرم به ریه ها Invasion of the Lungs by Wind-Heat

حمله باد گرم به ریه ها Invasion of the Lungs by Wind-Heat

حمله باد گرم به ریه ها  Invasion of the Lungs by Wind-Heat

باد های بیماری زا خارجی با گرما ترکیب میشود و به بخش خارجی ریه حمله میکند.(بخش Qi دفاعی ریه)

نشانه ها:

تب: باد خارجی با Wei Qi وارد جنگ  می شود.

بیزاری از سرما : باد مانع جریان Wei Qi میشود .

گلو درد-  لوزه ی ورم کرده- تشنگی :

گرمای ناشی از عامل بیماری زا مایعات بدن را خشک می کند.

سرفه- گرفتگی بینی – ابریزش بینی با خلط زرد:

عامل بیماری زای خارجی عملکرد پراکندگی و نزولی ریه ها را دچار اختلال میکند.

سردرد و درد بدنی :

تا حدی کمی عرق کردن.

وضعیت زبان : در قسمت گوشه ها و نوک قرمز میشود و سطح ان سفید رقیق و یا زرد میشود.

وضعیت نبض : شناور میشود و سریع میزند.

30681047-three

دلایل بیماری-اسیب شناسی:

قرار گرفتن در معرض باد  ممکن است منجر به گرمای ناشی از باد در شخصی ک مستعد گرماست شود.

گرمای باد ممکن است به وسیله ویروس و باکتری ای که از طریق بینی و دهان وارد بدن شده است ایجاد شود.

قرار گرفتن در معرض باد و گرمای محیطی.

اصول درمانی:

عوامل خارجی را بیرون دهید حرارت را خارج کنید و توانایی پراگندگی و نزولی ریه را تحریک کنید.

نقاط درمانی :

LI 4 (Hegu) :

خارج کردن عوامل خارجی و حرارت

LI 11 (Quchi) :

خارج کردن عوامل خارجی و حرارت

Lu 11 (Shaoshang) :

خارج کردن حرارت ریه و مخصوصا برای گلو درد خوب است.

Du 14 (Dazhui) :

خارج کردن حرارت

BL 12 (Fengmen) :

خارج کردن باد خارجی

Du 16 (Fengfu) :

خارج کردن باد خارجی

GB 20 (Fengchi) :

خارج کردن باد خارجی

روش و متد سوزنگذاری :

کاهشی –  بدون استفاده از موکسا. LI 11 میتواند برای گلو درد خونگیری شود.

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …