Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / هشت ۸ مجرای انرژی فوق العاده The Eight Extraordinary Meridians

هشت ۸ مجرای انرژی فوق العاده The Eight Extraordinary Meridians

۸ مجرا یعنی چه ؟

۸ مجرا “ Qi Jing Ba Mai ” نامیده میشوند .

“چی” به معنای “عجیب و غریب،فوق العاده و یا مرموز.”

“جینگ” به معنای ” مریدین یا کانال.”

” با ” به معنای “هشت”

“مای” به معنای “مجرا ”

Qi Jing Ba Mai ترجمه میشود ۸ مجرا یا مریدینهای فوق العاده

این هشت مجرا به این دلیل عجیب غریب و فوق العاده هستند زیرا هنوز به خوبی شناخته نشده اند .

در طب سوزنی فرانسه این ۸ مجرا را به نام مریدینهای معجزه آسا مینامند.زیرا آنها میتوانند اثرهای درمانی ایجاد کنند که دیگر تکنیکها در آنها شکست خورده اند.

علاوه بر این هرکدام از این کانالها یک اثر قوی بر عملکرد روانی و فردی اعمال میکنند.به همین دلیل این ۸ کانال را گاهی ۸ کانال روانی نیز مینامند.

این هشت کانال انرژی در زیر معرفی شده اند :

  1. Governing Vessel (Du Mai)
  2. Conception Vessel (Ren Mai)
  3. Thrusting Vessel (Chong Mai)
  4. Girdle (or Belt) Vessel (Dai Mai)
  5. Yang Heel Vessel (Yangchiao Mai)
  6. Yin Heel Vessel (Yinchiao Mai)
  7. Yang Linking Vessel (Yangwei Mai)
  8. Yin Linking Vessel (Yinwei Mai)

عملکردهای عمومی ۸ کانال انرژی فوق العاده :

به عنوان مخزن چی Qi هستند .

8-etra-source-diagram-293x300

۱۲ ارگان مربوط به کانالهای چی رودخانه ها را تشکیل میدهند و ۸ مجرا فوق العاده مخارن چی رو تشکیل میدهند.

مخازن در اصل جذب بیش از حد چی Qi از کانالهای اصلی و سپس باز گرداندن به آنها وقتی که دچار کمبود هستند را انجام میدهند.

وقتی ۱۲ مریدین اصلی دچار کمبود چی میشوند ۸ مجرا فوق العاده آن را تامین میکنند.

به عنوان مثال، زمانی که یک فرد دچار حالت یک شوک، یا جسمی یا ذهنی میشود چی در برخی از کانال های اصلی دچار کمبود خواهد شد. این باعث می شود اندامهای خاصی دچار استرس و پریشانی شوند و چی به سرعت در اطراف این اندامها تجمع می یابد.

وقتی این اتفاق می افتد , مخزن باید چی را آزاد کند و به کانالهایی که دچار کمبود هست به گردش درآورد و مانع آسیب بیشتر شود.

در مقاله های بعدی به تشریح و توضیح هر کدام از این ۸ مجرا انرژی فوق العاده میپردازیم .

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …