Breaking News
Home / طب سنتی / ویژگی یین و یانگ زانگ فو و بافت ها به لحاظ مکانی

ویژگی یین و یانگ زانگ فو و بافت ها به لحاظ مکانی

بخش بالایی یانگ و بخش پایینی یین است

سطح خارجی یانگ و سطح داخلی یین است پشت یانگ و شکم یین است

سمت لترال قسمت های انتهایی بدن یانگ و سمت مدیال قسمت های انتهایی بدن یین است.

Zang به یین و Fu به یانگ مربوط است.

زانگ فو و بافت ها را می توان به بخش های فرعی یین و یانگ تقسیم بندی کرد:

سطح بدن به یانگ مربوط است

پوست و عضلات یانگ درون یانگ اند

و تاندون ها و استخوان ها یین در درون یانگ اند

Check Also

پوست چروک نازک از منظر طب چینی

از منظر طب چینی پوست با چروکهای نازک و سطحی به دلیل یکی از دیس …